ניהול

הוד בניה

ניהול הפרויקט בשלב הביצוע:

בשלב הביצוע, נערוך עם הקבלן המבצע סיור באתר, לצורך הגדרת גבולות העבודה ומסירת האתר. נרכז ונעביר לו את כל החומר הטכני הרלוונטי- תכניות, מפרטים, ומסמכי חוזה אחרים.

נבצע פיקוח ובקרה על העבודות באתר, כולל מעקב אחרי יישום החוזה והמפרט, ונדווח לכם על סטיות מדרכי הביצוע , ונתן לקבלן הנחיות לתיקוני הליקויים. יתבצעו בין 2-3 ביקורות בשבוע.

בית בבניה

במקביל, יינתן מעקב וביקורת שוטפת אחר קצב התקדמות העבודות וניתן לכם דיווח על סטיות מלוחות הזמנים, כולל הנחיות לגבי הצעדים שיש לנקוט לתיקון הסטיות.  בנוסף, נבצע מעקב אחר תכנית התארגנות, טבלת התקדמות, לוח זמנים לביצוע, לוח זמנים לאספקת חומרים, ציוד וכיו"ב שיוגשו מזמן לזמן ע"י הקבלן לצורך הבטחת התנהלות נכונה שלו.

נקיים ישיבות תיאום קבועות ויזומות עם הקבלן, כולל קבלני משנה מטעמו במידת הצורך, לשם השתלבות נכונה של הקבלנים במערך הביצוע. כולל סיכום בכתב ודיווח אליכם. נבצע גם מעקב ושמירה על המסגרת התקציבית של החוזה במשך כל תקופת הביצוע, נעדכן את התקציב במקרה של סטיות ונדווח לכם.

ניתן לכם גם כמובן דיווח שוטף על טיב הביצוע, התקדמות הביצוע, המסגרת התקציבית וכיו"ב תוך ציון הבעיות המתעוררות במהלך הביצוע והצעת דרכים לפתרונן.

ניתן אישורים לתחילת ביצוע, סיום, השלמת שלב, ואישור לשחרור תשלום בסיום שלב.  נרכז, נבדוק ונאשר חשבונות חלקיים וסופיים של המבצע, בעלי מקצוע, והוצאות אחרות-

וזאת עד לסיום הבניה וכניסתכם בע"ה לבית.